Velkommen til Disciples of Worship Lovsangsskole Øst 2022

Bli med på en månedlig lovsangsskole med andre tilbedere, lovsangsledere, san­gere og musikere fra alle slags kirk­er og menigheter i Norge.

Fire samlinger — en lørdag i måneden

På Lovsangsskolen sam­les tilbedere, lovsangsledere, musikere og san­gere fra forskjel­lige menigheter rundt om i Norge. Vi byg­ger fel­lesskap og relasjon­er, og du blir styr­ket og utrustet i dine gaver, får vokse i din forståelse av tilbe­delse og din tjen­este i lovsangsar­bei­det. På lovsangsskolen tar vi en lørdag i måne­den hvor vi tilber sam­men, spis­er lun­sj sam­men og har under­vis­ning for både den bibelske og prak­tiske siden av lovsangst­jen­esten. Bli med!

Pris­er: kr 599,- per måned
eller 1999,- for alle fire måned­er.
Lun­sj og under­vis­nings­ma­teriell er inkludert.

Tema for undervisningen

Lede og tjene andre i ekte og ærlig tilbedelse
Bibelske uttrykk for lovsang og tilbedelse
Vokaltrening og banddynamikk
Bære Guds nærvær
Samarbeidsforhold mellom forbønn og lovsang
Åndelige og profetiske sanger
Endre atmosfæren med lovsang
… og mer!

Sted: Norkirken Sandefjord

Norkirken Sande­fjord. Her er det enkelt til å komme på Lovsangsskole fra forskjel­lige sted­er i Norge. Du kan ta fly til Torp og/eller tog til Sande­fjord. Togstasjo­nen er bare et par min­ut­ter å gå fra Norkirken Sande­fjord, som har adresse Land­stads­gate 22, 3210 Sandefjord.

Undervisere

Mary Elizabeth Kolsrud

Leder

Mary Eliz­a­beth er en amerikan­sk kvinne som nylig ble gift med en norsk mann. Tidligere ledet hun en lovsangsskole i Texas i 7 år, og reiste rundt i USA og ledet lovsang på sport­sare­naer fylt med tusen­vis av unge men­nesker. Hun har en bach­e­lor­grad i prak­tisk teolo­gi innen­for lovsang.

I 2012 fly­t­tet hun til Norge og startet Dis­ci­ples of Wor­ship. Hjertet og kallet er å stå ved siden av menigheter i Norge og Europa og opp­muntre og trene opp tilbedere og lovsang­steam. Hun har reist mye i Nord-Norge med teamet sitt, og arbei­det på småst­ed­er, så vel som i ulike byer i Norge. Hun er områdeled­er for Skan­di­navia for Sounds of the Nations, som ønsker å sette folkegrup­per over hele ver­den i stand til å for­løse den him­melske san­gen gjen­nom etnisk musikk.

Nå bor Mary Eliz­a­beth i Sande­fjord, og er musikalsk led­er for Norkirken Sande­fjord mens hun led­er Dis­ci­ples of Wor­ship. Hun har skrevet to bøk­er om lovsang og tilbe­delse, og er også låt­skriv­er og artist.

Ingelin Reigstad Norheim

Gjesteunderviser

Ingelin Reigstad Norheim kom­mer fra Frekhaug uten­for Bergen. Hun er autoris­ert sang­ped­a­gog i Kom­plett Sang Teknikk (CVT) etter tre års studi­er ved Com­plete Vocal Insti­tute i Køben­havn. Hele livet har Ingelin hatt en bren­nende inter­esse for sang og musikk og har gjort seg et leve­brød av musikken siden videregående.

Ingelin er den ene tvillin­gen i artist­duoen Gar­ness, som har gitt ut flere plater med eget mate­ri­ale og har turn­ert i en årrekke. Hun har også koret og spilt gitar­er sam­men med artis­ter som Odd Nord­sto­ga, Sig­vart Dags­land, Karo­line Krüger, Solveig Lei­thaug, Elvi­ra Niko­laisen og Mar­it Larsen. I flere år var Ingelin fast med i Oslo Gospel Choir, som hadde mange turneer i inn- og utland.

Hun har erfar­ing med korledelse og har også arbei­det som musikklær­er i kor­tere peri­oder ved Bildøy Bibel­skole og Nord­hord­land folke­høgskole, og som san­gun­dervis­er ved NLA Breis­tein. Som lovsangsled­er har hun blant annet vært engas­jert på OASE og sven­sk OAS, vært lovsangsled­er for et team i Stor­salen i flere år og er per dags dato engas­jert i 20% still­ing som lovsangsled­er i 

Daniel Tassone

Gjesteunderviser

Daniel Tas­sone is a pas­sion­ate french musi­cia­nary. He has devot­ed his life to build the Euro­pean House of Prayer Day&Night. Daniel is also part of the pas­tor team and head­ing up the wor­ship min­istry in Jesus Church, as well as writ­ing songs and resources. He has a heart to train young peo­ple, teach and equip wor­ship lead­ers, musi­cians and singers alike.

Program for samlingene

09:30
Dørene åpnes
10:00
Undervisning del 1
12:00
Lunsj
13:00
Undervisning del 2
14:30
Pause
14:45
Undervisning del 3
16:00
Avslutning